पोटदुखी | Baby’s Abdominal Pain – Home Remedies In Marathi

1) मुलाला/मुलीला वर धरावे किंवा त्याला/तिला पाठीवर झोपवून पाय पोटापाशी दुमडुन हळूच पोटावर दबावे.

2) बेंबीच्या भोवती हिंगाचा पातळसा थर लावावा.

3) बेंबीच्या भोवती टर्पेंटाइन लावावे.

Leave a Comment