लेग कर्ल बो – ओ | Leg Curl Bow – o

कृती :

• एका टेबल वर छाती टेकवून झोपावे व दोन्ही पायात ट्यूबिंग पकडावी.

• मग दोन्ही पाय मांडी जवळ आणून वाकवावे.

Leave a Comment