लेग एक्सटेंशन बो – ओ | Leg extension bow- o

कृती :

• एका टेबल वर पाठ टेकवून झोपावे व प्रथम डाव्या पायाने ट्यूबिंग पकडावी.

• आणि मग आपल्या हाताने आपली मांडी पकडावी.

• नंतर ट्यूबिंग वर खेचावी .

• आणि मग समान व्यायाम उजव्या पायासाठी करावा.

Leave a Comment