खेकडा/विंचू दंश

1) जखमेच्या वरच्या बाजूला बँडेज घट्ट बांधावे व पाच दहा मिनिटांनी काढून टाकावे. 2) विष भिनू नये म्हणून जखमेच्या आसपास

Read more