मटकी | Matki Sprout Benefits In Marathi

– मटकी मुगापेक्षा वातुळ व रूक्ष असते. – मटकी पित्त, कफ, ताप, रक्तपित्त, दाह, उन्माद या रोगामध्ये हितकर असते. – मटकी वायुहारक, जुलाबात गुणकारी, कफ व पित्तहारक, हलकी, जठराग्नी मंद करणारी, मधुर, कृमीकारक व तापनाशक आहे.

Read more