व्यसनाधीनतेच्या पायऱ्या

वैद्यकीय दृष्टिकोनातून व्यसनाधीनतेच्या चार पाय-या आहेत. 1. तोंडओळख अथवा सुरुवात 2. सहज सेवनाची पायरी 3. सतत सेवनाची पायरी 4. व्यसनपतित

Read more