पद्मासन

1) एकाग्रचित्त राहण्यासाठी केल्या जाणार्या आसनांमध्ये पद्मासन हे महत्त्वाचे आसन आहे. पद्म म्हणजे कमळ, म्हणून या आसनाला कमलासनही असेही म्हणतात.

Read more

अर्धमत्स्येन्द्रासन

1) अर्धमत्स्येंद्रासन गोरक्षनाथांचे गुरू मच्छिंद्रनाथांनी शोधून काढले. मच्छिंद्रनाथ याच आसनात ध्यानस्थ बसत. मत्स्येंद्रासनातूनच अर्धमंत्स्येंद्रासनाची निर्मिती झाली. 2) खाली बसून दोन्ही

Read more

वक्रासन

1) वक्रासन बसून करायचे आसन आहे. ‘वक्र’ हा संस्कृत शब्द असून त्याचा अर्थ ‘वाकडा’ असा आहे. हे आसन केल्यामुळे पाठीच्या

Read more

उष्ट्रासन

1) या आसनस्थितीत शरीराची अवस्था उंटाच्या आकाराची होते, म्हणून त्याला उष्ट्रासन असे म्हणतात. 2) सुरवातीला वज्रासनात बसा. त्यानंतर गुडघ्यांवर उभे

Read more

पश्चिमोत्तनासन

1) पश्चिम म्हणजे मागचा भाग. पाठ. पाठीला ताण देणे म्हणजे पश्चिमोत्तासन. या आसनामुळे शरीराचा सर्व भाग चांगलाच ताणला जातो. 2)

Read more

ब्रह्म मुद्रा

1) ब्रह्मदेवाला चार मुख आहेत. त्याच्या नावानेच हे आसन आहे. या आसनात आपण आपली मान चारही बाजूने नेतो, म्हणून याला

Read more

मयूरासन

1) मयूर म्हणजे अर्थातच मोर. या असनात शरीराचा आकार मोरासारखा होतो, म्हणून त्याला मयूरासनम्हणतात. 2) दोन्ही हात दोन्ही गुडघ्यांच्या मध्ये

Read more

एब्स क्रंच वेटेड | Abs Crunch Weighted

कृती : • प्रथम एका टेबलावर आपली पाठ टेकवून झोपावे. • आणि एक डंबल आपल्या छातीजवळ पकडावा. • वरील दिलेल्या

Read more

स्क्वाट बो – ओ | Squat Bow – o

कृती : • प्रथम सरळ उभे राहावे . • नंतर दोन्ही खांद्यावर मशिनच्या साह्याने वजन ठेवून खाली पायात वाकावे .

Read more

लेग कर्ल बो – ओ | Leg Curl Bow – o

कृती : • एका टेबल वर छाती टेकवून झोपावे व दोन्ही पायात ट्यूबिंग पकडावी. • मग दोन्ही पाय मांडी जवळ

Read more