इन्क़्लाइन प्रेस | Incline Press

कृती :

• तिरक्या टेबल वर झोपून रॉड ला पंधरा वेळा वर खाली करा.

• हा व्यायाम तीन सेट मध्ये करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *