प्रोन ट्राइसेप्स एक्सटेंशन | Prone triceps extension

कृती :

• टेबल वर झोपून तोंड मशीन च्या बाजूला करून मशीन च्या रॉड ला जवळ पकडून रॉड वर खाली करावी .

• वरील दिलेल्या चित्रानुसार हा व्यायाम करावा .

• किमान 3 वेळा हा व्यायाम करा.

Leave a Comment