डिक्लाइन डम्बेल फ्लाई | Decline dumbbell fly

कृती :

• एका तिरक्या टेबलावर झोपून दोन्ही हातात डम्बल पकडा व दोन्ही हात वरच्या बाजूला न्या व डम्बल परत समांतर खाली आणा.

• लक्षात ठेवा या प्रक्रियेदरम्यान आपले हात वाकलेले नसावेत.

Leave a Comment